Home
Shop

Showing 1–25 of 26 results

Show
Categories:

Ալեհավաք MikroTik ATL LTE18 kit

ATLGM&EG18-EA
Product code ATLGM&EG18-EA Architecture ARM 64bit CPU 88F3720
Categories:

Ալեհավաք MikroTik Chateau LTE18 ax

S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA
Product code S53UG+5HaxD2HaxD-TC&EG18-EA Architecture ARM 64bit CPU IPQ-6010
Categories:

Ալեհավաք MikroTik Chateau 5G ax

S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA
Product code S53UG+M-5HaxD2HaxD-TC&RG502Q-EA Architecture ARM 64bit CPU IPQ-6010

Անլար երթուղիչ MikroTik Chateau LTE6-US

D53G-5HacD2HnD-TC&EG06-A
Product code D53G-5HacD2HnD-TC&EG06-A Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4019

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP ac³ LTE6 kit

RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6
Product code RBD53GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4019

Անլար երթուղիչ MikroTik Chateau LTE12

RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA
Product code RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4019

Անլար երթուղիչ MikroTik Chateau 5G

D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA
Product code D53G-5HacD2HnD-TC&RG502Q-EA Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4019
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik SXT R

RBSXTR
Product code RBSXTR Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար երթուղիչ MikroTik LtAP mini

RB912R-2nD-LTm
Product code RB912R-2nD-LTm Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik LHG R

RBLHGR
Product code RBLHGR Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP LTE kit

RBwAPR-2nD&R11e-LTE
Product code RBwAPR-2nD&R11e-LTE Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP R ac

RBwAPGR-5HacD2HnD
Product code RBwAPGR-5HacD2HnD Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018
Categories:

Անլար երթուղիչ MikroTik LtAP mini LTE kit

RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE
Product code RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik SXT LTE kit

RBSXTR&R11e-LTE
Product code RBSXTR&R11e-LTE Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik LHG LTE kit-US

RBLHGR&R11e-LTE-US
Product code RBLHGR&R11e-LTE-US Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik SXT LTE6 kit

RBSXTR&R11e-LTE6
Product code RBSXTR&R11e-LTE6 Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik LDF LTE6 kit

RBLDFR&R11e-LTE6
Product code RBLDFR&R11e-LTE6 Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik SXT LTE6 kit-US

SXTR&EP06-A
Product code SXTR&EP06-A Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik LHG LTE kit

RBLHGR&R11e-LTE
Product code RBLHGR&R11e-LTE Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP ac LTE kit

RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE
Product code RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018
Categories:

Երթուղիչ MikroTik LtAP

RBLtAP-2HnD
Product code RBLtAP-2HnD Architecture MMIPS CPU MT7621A CPU
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik LHG LTE6 kit

RBLHGR&R11e-LTE6
Product code RBLHGR&R11e-LTE6 Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU
Categories:

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP ac LTE6 kit

RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6
Product code RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018
Categories:

Անլար ալեհավաք MikroTik hAP ac³ LTE6 kit

RBLHGGR&R11e-LTE6
Product code RBLHGGR&R11e-LTE6 Architecture ARM 64bit CPU 88F3720
Categories:

Անլար երթուղիչ MikroTik LtAP LTE kit

RBLtAP-2HnD&R11e-LTE
Product code RBLtAP-2HnD&R11e-LTE Architecture MMIPS CPU MT7621A CPU
Back to Top
Product has been added to your cart