Home
Shop

Showing 1–25 of 29 results

Show

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP mini

RB931-2nD
Product code RB931-2nD Architecture SMIPS CPU QCA9533 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP lite

RB941-2nD
Product code RB941-2nD Architecture SMIPS CPU QCA9533 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP lite TC

RB941-2nD-TC
Product code RB941-2nD-TC Architecture SMIPS CPU QCA9533 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik cAP lite

RBcAPL-2nD
Product code RBcAPL-2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9533 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik mAP lite

RBmAPL-2nD
Product code RBmAPL-2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9533 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik mAP

RBmAP2nD
Product code RBmAP2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP

RB951Ui-2nD
Product code RB951Ui-2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP

RBwAP2nD
Product code RBwAP2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9533 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik cAP

RBcAP2nD
Product code RBcAP2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9533 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP ac lite

RB952Ui-5ac2nD
Product code RB952Ui-5ac2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP ac lite TC

RB952Ui-5ac2nD-TC
Product code RB952Ui-5ac2nD-TC Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik wsAP ac lite

RBwsAP-5Hac2nD
Product code RBwsAP-5Hac2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik RB951Ui-2HnD

RB951Ui-2HnD
Product code RB951Ui-2HnD Architecture MIPSBE CPU AR9344 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP ac²

RBD52G-5HacD2HnD-TC
Product code RBD52G-5HacD2HnD-TC Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018

Անլար երթուղիչ MikroTik cAP ac

RBcAPGi-5acD2nD
Product code RBcAPGi-5acD2nD Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP R

RBwAPR-2nD
Product code RBwAPR-2nD Architecture MIPSBE CPU QCA9531 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP ac

RBwAPG-5HacD2HnD
Product code RBwAPG-5HacD2HnD Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018

Անլար երթուղիչ MikroTik wAP ac BE

RBwAPG-5HacD2HnD-BE
Product code RBwAPG-5HacD2HnD-BE Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018

Անլար երթուղիչ MikroTik RB951G-2HnD

RB951G-2HnD
Product code RB951G-2HnD Architecture MIPSBE CPU AR9344 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik cAP XL ac

RBcAPGi-5acD2nD-XL
Product code RBcAPGi-5acD2nD-XL Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4018

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP ac³

RBD53iG-5HacD2HnD
Product code RBD53iG-5HacD2HnD Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4019

Անլար երթուղիչ MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN

RB2011UiAS-2HnD-IN
Product code RB2011UiAS-2HnD-IN Architecture MIPSBE CPU AR9344 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik hAP ac

RB962UiGS-5HacT2HnT
Product code RB962UiGS-5HacT2HnT Architecture MIPSBE CPU QCA9558 CPU

Անլար երթուղիչ MikroTik Audience

RBD25G-5HPacQD2HPnD
Product code RBD25G-5HPacQD2HPnD Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4019

Անլար երթուղիչ MikroTik Chateau LTE6-US

D53G-5HacD2HnD-TC&EG06-A
Product code D53G-5HacD2HnD-TC&EG06-A Architecture ARM 32bit CPU IPQ-4019
Back to Top
Product has been added to your cart